ประวัติ

                 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีทีมีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม  
เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                สาขาวิชาการบัญชี

1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีให้มีความรู้   ความเข้าใจในหลักการวิชาการด้านบัญชี  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547

2.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี  ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ  ในแขนงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

3.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี  ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพบัญชี  ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล