ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

                        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม 
        เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  

        วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                    สาขาวิชาการบัญชี

            1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีให้มีความรู้   ความเข้าใจในหลักการวิชาการด้านบัญชี  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  

โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547

            2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี  

ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ  ในแขนงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาะแวดล้อม

 ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

            3. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี  ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

           4.เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพบัญชี  ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้  

ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล