โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)


โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) จำนวน 2 หลักสูตร ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ
เพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพบัญชี และตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 3
เรื่องพัฒนาบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

     

Comments