นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคค่ำ) ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแว้ดล้อมด้วยการปลูกป่า ณ วัดคีรีวัน จังหวัดนครนายก
Comments