โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมฝึกงานวิชาชีพบัญชี 2560


สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามกรอบ TQF 
กิจกรรม ฝึกงานวิชาชีพบัญชี ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2560
โดยเป็นการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความชำนาญ และประสบการณ์ทางด้านการบัญชีมากยิ่งขึ้น 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานจริง
Comments