โครงการแข่งขันการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา คร้งที่ ประจำปี Accounting U-Challenge ณมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศolder วันที่ 24 เมษายน 2558


Comments