โครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีณ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ 3 เมษายน 2558
Comments