โครงการเสริมวิชาการวิชาชีพ (บรรยายพิเศษ) เรื่อง "การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล" 2560


เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ทราบถึงประโยชน์และประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักศึกษาถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่  15 กุมภาพันธ์  - 31 มีนาคม 2561 บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางรัตนา  อนุภาสนันท์Comments